Bathing, sanitary trim, large dog, short hair (40-70 lbs)